Δραστριότητα 2.3 ατομική - προαιρετική

  Μπαντουβά Αργυρώ
  Από Μπαντουβά Αργυρώ

  https://padlet.com/argba17/g4vl67hnxf7y

   

  Οι έννοιες Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως συχνά συγχέονται μεταξύ τους αλλά δεν είναι ταυτόσημες. Καθώς ο όρος «Ανοιχτή» έχει να κάνει με την φιλοσοφική προσέγγιση της μάθησης όπου ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τον χρόνο, το ρυθμό και τον τρόπο μελέτης, όπου δεν υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια φοίτησης και στον τρόπο εισαγωγής, όπου δεν αποκλείονται εκπαιδευόμενοι λόγω ηλικίας, όπου υπάρχουν ανοιχτά μέσα μεταφοράς του διδακτικού υλικού και όπου το μοντέλο είναι μαθητοκεντρικό, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος επιλέγει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διαμορφώνεται βάσει των αναγκών του.

  Ο όρος «Εξ Αποστάσεως» αφορά στη μέθοδο εκπαίδευσης. Είναι δύσκολο να οριστεί καθώς με την έννοια απόσταση μπορεί να εννοούμε γεωγραφική, χρονική ακόμα και πνευματική απόσταση και οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών μεταβάλλουν συνεχώς τη φύση της. Σύμφωνα όμως με τον Simonson θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Να είναι θεσμική, να παρέχεται δηλαδή από κάποιο ίδρυμα, να υπάρχει γεωγραφική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου και να χρησιμοποιούνται διαλογικά τεχνολογικά συστήματα για τη σύνδεση μαθητών, πόρων και εκπαιδευτών.