Ορισμός ΕξΑΕ

    zanidakievangelia
    Από zanidakievangelia

        Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση ή τηλεκπαίδευση είναι η διαδικασία μάθησης που συντελείται χωρίς φυσική παρουσία, με τη συνδρομή της τεχνολογίας (τεχνολογικά μέσα και εκπαιδευτικό υλικό). Διακρίνεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη. Χαρακτηρίζεται από αυτονομία, ευελιξία αλλά και διάδραση και επικοινωνία σε ποσοστά που καθορίζονται από τους εκάστοτε μαθησιακούς στόχους.