Δραστηριότητα 2.1. Χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης

  Πλάκα Γεωργία
  Από Πλάκα Γεωργία

  Από την παρακολούθηση των προσωπικών μαρτυριών κατάφερα να αντλήσω πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Έτσι συνοπτικά έχουμε:

  • Συμμετοχή σπουδαστών με ιδιαίτερες ανάγκες π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις, ηλικιωμένα άτομα κτλ.
  • Ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους.
  • Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή.
  • Ανεξαρτησία και αυτονομία του σπουδαστή καθώς το κάθε άτομο μαθαίνει με τον δικό του προσωπικό τρόπο.
  • Παροχή βοήθειας από τους εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη των σπουδών αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών. Έτσι έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία & αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες.
  • Δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο εισαγωγής και στη διάρκεια φοίτησης.
  • Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα για την εισαγωγή αλλά παρέχονται προσόντα μέσα από την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών ώστε οι σπουδαστές να επιβιώσουν στον κόσμο της απασχόλησης.
  • Αξιολόγηση γραπτών εργασιών.

  Επισημαίνονται και κάποια μειονεκτήματα όπως:

  • Όσο αφορά το κόστος ότι ενώ αρχικά ήταν οικονομικά προσιτές σπουδές, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση αυτού.
  • Έλλειψη πραγματικών συνθηκών μιας αίθουσας διδασκαλίας π.χ. φυσική παρουσία, οι στάσεις του σώματος, η άμεση επικοινωνία και η αλληλεπίδραση από την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο.