Δραστηριότητα 2.2 Το μέλλον των Ανοικτών Πανεπιστημίων

    Πλάκα Γεωργία
    Από Πλάκα Γεωργία

     Οι σύγχρονες κοινωνίες αναζητούν ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης που θα ικανοποιούν την ανάγκη για δια βίου μάθηση. Έτσι λοιπόν, η ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτέλεσε μια καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης. Έδωσε ουσιαστικά ευκαιρίες σε όσους για διάφορους λόγους δεν είχαν την δυνατότητα να σπουδάσουν πλέον να μπορούν να το κάνουν από το σπίτι τους. Η πορεία του διαγράφεται λαμπρή. Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των ατόμων που επιλέγουν να σπουδάσουν με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι  ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ύπαρξη τους προκειμένου να καλύψουν αυτή την αυξημένη ζήτηση που αναμένεται στα επόμενα χρόνια. Με τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι σπουδαστές μπορούν να είναι ευέλικτοι και να έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο των σπουδών τους αφού έχουν την δυνατότητα να φτιάξουν ένα πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων που να ταιριάζει στην καθημερινότητα τους και φυσικά στην οικονομική τους ευχέρεια.

      Για να συνεχίσει να διαγράφεται λαμπρό το μέλλον του Ανοικτού Πανεπιστημίου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται κάθε φορά οι ανάγκες των σπουδαστών και να αναπροσαρμόζονται τα διάφορα προγράμματα. Συνεπώς η συνεχή αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας κρίνονται απαραίτητα στοιχεία. Η ποιότητα τόσο των τεχνολογικών μέσων όσο και των πληροφοριών για την οικοδόμηση της γνώσης συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών. Με τα ΜΟΟCs εξασφαλίζεται η μαζική συμμετοχή και η ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και εξετάζονται όλοι οι τύποι των αλληλεπιδράσεων εξασφαλίζοντας μια ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία.

      Σκοπός των Ανοικτών Πανεπιστημίων δεν είναι να ανταγωνιστούν τα συμβατικά αλλά κυρίως να καλύψουν τα κενά τους. Η μόρφωση σύμφωνα με τον καθ. Brown θεωρείται επένδυση και όχι κόστος. Έτσι το μέλλον της ύπαρξης μας εξαρτάται από την επένδυση στην εκπαίδευση. Σε μερικά χρόνια ίσως μιλώντας για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση να μιλάμε για συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης που όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως ηλικίας και φάσης ζωής τους να συναντώνται σε ένα virtual campus έτοιμοι για μάθηση.