Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

    Βαλεργάκη Ειρήνη
    Από Βαλεργάκη Ειρήνη

     

    Η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει θετικά στη διδακτική και μαθησιακή  διαδικασία.Η παιδαγωγική αξιοποίηση τους στη διδασκαλία ευνοεί τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα.Εμπλουτίζει τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές και δημιουργεί μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία η μάθηση προκύπτει μέσα από την ανακάλυψη, τη διερεύνηση, και την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή.Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθάει και ενισχύει τον τρόπο σκέψης, οργάνωσης,κατανόησης,και επίλυσης προβλημάτων.Ενεργοποιούν  τη συμμετοχή,το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια των μαθητών.Βοηθούν στην ανάπτυξη  της κριτικής σκέψης,προάγουν την αυτοεκπαίδευση και κινητοποιούν τη δημιουργικότητα.Οι ΤΠΕ έχουν θετική επίδραση στην κατανόηση βασικών εννοιών των γνωστικών αντικειμένων και συμβάλλουν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Για να είναι αποτελεσματική η χρήση των ΤΠΕ πρέπει ο εκπαιδευτικός να θέτει την τεχνολογία και τις επιμέρους εφαρμογές της στην υπηρεσία του παιδαγωγικού του σκοπού και των διδακτικών του στόχων.