Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

 https://drive.google.com/file/d/197sHcldkxLZk1PScEb4vLsb4J70BGLeY/view?usp=sharing

Σήμερα πια στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία δεν υπάρχουν πλέον στεγανά. Αυτή καθορίζεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις επιλογές των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό οι ΤΠΕ αρχικά αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτή ώστε να γίνει διερεύνηση πρότερων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών – διαμόρφωση του θέματος. Κατόπιν με τα διάφορα εργαλεία γίνεται αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές – επιμερισμός δραστηριοτήτων, ανάθεση ρόλων. Στόχος η υλοποίηση προγραμματισμένων δραστηριοτήτων – ενημέρωση, ανατροφοδότηση- παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων από τους μαθητές. Τέλος  η παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και των διαδικασιών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω  τέσσερα στάδια οι ΤΠΕ έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερους τομείς παιδαγωγικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια όπως είναι η ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom), οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality),η μάθηση με τη χρήση των φορητών τεχνολογιών (wearable devices) και η μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι ΤΠΕ παρέχουν σημαντικές δυνατότητες πρόσβασης σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής μεθοδολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προωθούν διαδικασίες δια βίου μάθησης  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρότι αναγνωρίζεται η θετική συμβολή των ΤΠΕ σε πολλές πτυχές της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας έχει αναδείξει πολλές αδυναμίες.