Ορισμός wiki

Ένα wiki είναι ένας ιστοχώρος που μέσα σε αυτόν περιλαμβάνονται επιμέρους ιστοσελίδες. Η μεγάλη του διαφορά, σε σχέση με τους κοινούς ιστοχώρους, είναι ότι επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει νέες ιστοσελίδες, να τις γεμίσει με περιεχόμενο και να τις συνδέσει μεταξύ τους, με ένα πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να έχει γνώσεις προγραμματισμού ιστοσελίδων. Ένας χρήστης του wiki έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες ιστοσελίδες, να αλλάξει το περιεχόμενό τους, να προσθέσει κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο και γενικά έχει την ελευθερία να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια επιθυμεί. Σε ένα wiki, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να αλλάξει, εισάγει, διαγράψει, επεξεργαστεί ο ίδιος ο χρήστης. Όπως γίνεται φανερό, το wiki χαρακτηρίζεται από μία φιλοσοφία, που διαφέρει από την κλασσική προσέγγιση του διαδικτύου, η οποία είναι το περιεχόμενο να δημιουργείται και να διαμοιράζεται από ένα άτομο ή έναν οργανισμό. Η δημιουργία της πληροφορίας από ένα χρήστη και ο διαμοιρασμός της σε πολλούς, έρχεται σε αντίθεση με τη λογική του Wiki, κατά την οποία η πληροφορία και το περιεχόμενο, δημιουργούνται από μία ομάδα χρηστών, για παράδειγμα μια οικογένειας, μια τάξης και γενικά μιας κοινότητας ατόμων, οι οποίοι συνεργάζονται και συντονίζονται μεταξύ τους, προκειμένου να παράγουν ένα τελικό προϊόν. Ο κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο που έχει προσθέσει κάποιος άλλος και έτσι να συγγράψουν συνεργατικά ένα κείμενο, να συνεισφέρουν με πληροφορίες και να διαμορφώσουν τις σελίδες του wiki. Το πιο χαρακτηριστικό και δημοφιλές παράδειγμα wiki είναι η γνωστή σε όλους διαδικτυακή "εγκυκλοπαίδεια", η Wikipedia (Εικόνα 1, Wikipedia, 2011), στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου να αλλάξει και να προσθέσει περιεχόμενο. Η χρήση ενός wiki μπορεί να έχει ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς, ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ισχυρό διαδραστικό εργαλείο για την τάξη, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί ο καθηγητής για να προάγει τη μάθηση, να κάνει πιο διασκεδαστικό το μάθημα και να εμπλέξει τους μαθητές του σε μια συνεργατική, δημιουργική διαδικασία. Η ένταξη των wikis στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται πως επιφέρει σημαντικά οφέλη. Καταρχάς όσον αφορά την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, καθώς σε ένα wiki το επίκεντρο είναι το συλλογικό προϊόν. Επίσης, βελτιώνει την ικανότητά τους να συνδέουν προηγούμενες και νέες γνώσεις και την συνθετική και κριτική τους σκέψη. Επιπλέον, μια εκπαιδευτική διαδικασία που εξελίσσεται μέσα σε ένα wiki αυξάνει το βαθμό δέσμευσης των μαθητών απέναντι στους συμμαθητές τους και στο μάθημα. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων από τους μαθητές. Καταρχήν δημιουργικές δεξιότητες, ειδικά δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών και λεκτικής έκφρασης και, επίσης, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς η ομαδική συνεισφορά εντάσσει τους μαθητές σε ένα πλαίσιο κοινότητας και τους κάνει να νιώθουν περισσότερο συνδεδεμένους μεταξύ τους.
 

Πρόσφατα σχόλια