Η αξιοποίηση του ιστολογίου (blog) από το διδακτικό προσωπικό ίδιου ή όμορων κλάδων: Αναθεώρηση

Οι δυνατότητες του σχολιασμού, της δυναμικής ανταλλαγής, της αλληλεπίδρασης και της ενδεχόμενης επανόρθωσης και της προσθήκης που εμπεριέχονται στο ιστολόγιο αυξάνουν την αξία χρήσης του και από τους διδάσκοντες-ουσες στο σχολείο. Σε αυτή την ανάρτηση το θέμα εξετάζεται περιοριστικά (η χρήση από συναδέλφους ενός σχολείου, οι οποίοι-ες ανήκουν στον ίδιο ή όμορους κλάδους). Παρόλο που η ζώσα αλληλεπίδραση και διαλεκτική είναι υψηλής αξίας, ενδεχομένως καθίσταται δύσκολη για λόγους γνωστούς: 

 

1. έλλειψη χρόνου

 

2. υπηρεσιακές εργασίες 

 

3. κόπωση

 

4. αδυναμία συντονισμού κοινού ελεύθερου χρόνου για υπηρεσιακούς λόγους (λ.χ διαθέσεις σε άλλες σχολικές μονάδες).

 

Οι ανωτέρω δυσχέρειες δύνανται να καλυφθούν σε μη υπηρεσιακό χρόνο με τρόπο τηλε-συνεργατικό με τη χρήση του ιστολογίου. Πιθανώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες π.χ. στην αρχή της χρονιάς στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδιασμού της ύλης ή για τη διατύπωση και σχολιασμό ιδεών ή ασκήσεων ανά σχέδιο μαθήματος. Εξάλλου δεν αποκλείεται η συνεργατική αξιολόγηση των γραπτών δοκιμασιών (προετοιμασία θεμάτων και διόρθωση). Με αυτό το σκεπτικό ένα ιστολόγιο χρησιμοποιούμενο ορθά εμπεριέχει καθοδηγητικές (mentoring) διαστάσεις με έναν ισότιμο τρόπο μέσα στο πλαίσιο της κριτικής διαλεκτικής ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν έναν κοινό παιδαγωγικό στόχο. Το επικαιρικό χαρακτηριστικό του ιστολογίου συσχετίζεται με τη διαρκώς "νέα" διδακτική πράξη, ενώ δεν αποκλείεται καθόλου η ιστορική αναζήτηση παλαιότερων αναρτήσεων.