Άτομα που τους άρεσε Εκπαιδευτική Πραγματικότητα: Περιορισμοί και Δυνατότητες